بخش آزمون ها

بخش آزمون ها

در اینجا شما میتوانید هر آزمون مربوط به درس خود (شما ثبت نام نکرده باشید در آن درس) را بدهید و بتوانید در درس بعد بدون دریافت گواهینامه ترم قبلی ترم بعدی را خریداری کنید(آزمون میدهید و باید نمره قبولی را به دست آورید).